Content Kalender

Content Kalender

21
Oct

Herbstferien 2021 Berlin

Den ganzen Tag bis 23. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
21
Oct

Herbstferien 2021 Bremen

Den ganzen Tag bis 30. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
21
Oct

Herbstferien 2021 Brandenburg

Den ganzen Tag bis 23. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
21
Oct

Herbstferien 2021 Saarland

Den ganzen Tag bis 29. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
21
Oct

Frankfurter Buchmesse

Den ganzen Tag bis 24. Oktober 2021
21
Oct

Herbstferien 2021 Hessen

Den ganzen Tag bis 23. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
21
Oct

Herbstferien 2021 Nordrhein-Westfalen

Den ganzen Tag bis 23. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
21
Oct

Herbstferien 2021 Niedersachsen

Den ganzen Tag bis 29. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
21
Oct

Herbstferien 2021 Sachsen

Den ganzen Tag bis 30. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
21
Oct

Herbstferien 2021 Rheinland-Pfalz

Den ganzen Tag bis 22. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
22
Oct

Herbstferien 2021 Saarland

Den ganzen Tag bis 29. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
22
Oct

Frankfurter Buchmesse

Den ganzen Tag bis 24. Oktober 2021
22
Oct

Herbstferien 2021 Niedersachsen

Den ganzen Tag bis 29. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
22
Oct

Herbstferien 2021 Berlin

Den ganzen Tag bis 23. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
22
Oct

Herbstferien 2021 Sachsen

Den ganzen Tag bis 30. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
22
Oct

Herbstferien 2021 Bremen

Den ganzen Tag bis 30. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
22
Oct

Herbstferien 2021 Rheinland-Pfalz

Den ganzen Tag http://www.schulferien.org
22
Oct

Herbstferien 2021 Brandenburg

Den ganzen Tag bis 23. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
22
Oct

Herbstferien 2021 Hessen

Den ganzen Tag bis 23. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
22
Oct

Herbstferien 2021 Nordrhein-Westfalen

Den ganzen Tag bis 23. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
23
Oct

Frankfurter Buchmesse

Den ganzen Tag bis 24. Oktober 2021
23
Oct

Herbstferien 2021 Saarland

Den ganzen Tag bis 29. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
23
Oct

Herbstferien 2021 Berlin

Den ganzen Tag http://www.schulferien.org
23
Oct

Herbstferien 2021 Sachsen

Den ganzen Tag bis 30. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
23
Oct

Herbstferien 2021 Brandenburg

Den ganzen Tag http://www.schulferien.org
23
Oct

Herbstferien 2021 Niedersachsen

Den ganzen Tag bis 29. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
23
Oct

Herbstferien 2021 Bremen

Den ganzen Tag bis 30. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
23
Oct

Herbstferien 2021 Hessen

Den ganzen Tag http://www.schulferien.org
23
Oct

Herbstferien 2021 Nordrhein-Westfalen

Den ganzen Tag http://www.schulferien.org
24
Oct

Herbstferien 2021 Niedersachsen

Den ganzen Tag bis 29. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
24
Oct

Frankfurter Buchmesse

Den ganzen Tag
24
Oct

Tag der Bibliotheken

Den ganzen Tag
24
Oct

Herbstferien 2021 Sachsen

Den ganzen Tag bis 30. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
24
Oct

Herbstferien 2021 Bremen

Den ganzen Tag bis 30. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
24
Oct

Herbstferien 2021 Saarland

Den ganzen Tag bis 29. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
25
Oct

Weltnudeltag

Den ganzen Tag
25
Oct

Herbstferien 2021 Sachsen-Anhalt

Den ganzen Tag bis 30. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
25
Oct

Herbstferien 2021 Thüringen

Den ganzen Tag bis 6. November 2021 http://www.schulferien.org
25
Oct

Herbstferien 2021 Sachsen

Den ganzen Tag bis 30. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
25
Oct

Herbstferien 2021 Bremen

Den ganzen Tag bis 30. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
25
Oct

Herbstferien 2021 Saarland

Den ganzen Tag bis 29. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
25
Oct

Herbstferien 2021 Niedersachsen

Den ganzen Tag bis 29. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
26
Oct

Herbstferien 2021 Thüringen

Den ganzen Tag bis 6. November 2021 http://www.schulferien.org
26
Oct

Herbstferien 2021 Niedersachsen

Den ganzen Tag bis 29. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
26
Oct

Herbstferien 2021 Saarland

Den ganzen Tag bis 29. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
26
Oct

Tag der Intersexualität

Den ganzen Tag
26
Oct

Herbstferien 2021 Sachsen

Den ganzen Tag bis 30. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
26
Oct

Herbstferien 2021 Bremen

Den ganzen Tag bis 30. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
26
Oct

Herbstferien 2021 Sachsen-Anhalt

Den ganzen Tag bis 30. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
27
Oct

Tag des audiovisuellen Erbes

Den ganzen Tag
27
Oct

Herbstferien 2021 Thüringen

Den ganzen Tag bis 6. November 2021 http://www.schulferien.org
27
Oct

Herbstferien 2021 Sachsen-Anhalt

Den ganzen Tag bis 30. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
27
Oct

Herbstferien 2021 Bremen

Den ganzen Tag bis 30. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
27
Oct

Herbstferien 2021 Saarland

Den ganzen Tag bis 29. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
27
Oct

Herbstferien 2021 Niedersachsen

Den ganzen Tag bis 29. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
27
Oct

Herbstferien 2021 Sachsen

Den ganzen Tag bis 30. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
28
Oct

Herbstferien 2021 Sachsen-Anhalt

Den ganzen Tag bis 30. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
28
Oct

Nationaltag der Schokolade

Den ganzen Tag
28
Oct

Herbstferien 2021 Thüringen

Den ganzen Tag bis 6. November 2021 http://www.schulferien.org
28
Oct

Herbstferien 2021 Saarland

Den ganzen Tag bis 29. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
28
Oct

Herbstferien 2021 Niedersachsen

Den ganzen Tag bis 29. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
28
Oct

Herbstferien 2021 Bremen

Den ganzen Tag bis 30. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
28
Oct

Herbstferien 2021 Sachsen

Den ganzen Tag bis 30. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
29
Oct

Herbstferien 2021 Sachsen-Anhalt

Den ganzen Tag bis 30. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
29
Oct

Frankenstein-Freitag

Den ganzen Tag
29
Oct

Herbstferien 2021 Sachsen

Den ganzen Tag bis 30. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
29
Oct

Herbstferien 2021 Bremen

Den ganzen Tag bis 30. Oktober 2021 http://www.schulferien.org
29
Oct

Herbstferien 2021 Saarland

Den ganzen Tag http://www.schulferien.org
29
Oct

Herbstferien 2021 Thüringen

Den ganzen Tag bis 6. November 2021 http://www.schulferien.org
29
Oct

Herbstferien 2021 Niedersachsen

Den ganzen Tag http://www.schulferien.org
30
Oct

Herbstferien 2021 Bremen

Den ganzen Tag http://www.schulferien.org
30
Oct

Herbstferien 2021 Sachsen

Den ganzen Tag http://www.schulferien.org
30
Oct

Herbstferien 2021 Thüringen

Den ganzen Tag bis 6. November 2021 http://www.schulferien.org
30
Oct

Herbstferien 2021 Sachsen-Anhalt

Den ganzen Tag http://www.schulferien.org
31
Oct

Herbstferien 2021 Thüringen

Den ganzen Tag bis 6. November 2021 http://www.schulferien.org
31
Oct

Herbstferien 2021 Baden-Württemberg

Den ganzen Tag http://www.schulferien.org
31
Oct

Reformationstag

Den ganzen Tag
31
Oct

Halloween

Den ganzen Tag
31
Oct

Halloween

Den ganzen Tag http://www.schulferien.org
31
Oct

Reformationstag

Den ganzen Tag http://www.schulferien.org
01
Nov

Herbstferien 2021 Thüringen

Den ganzen Tag bis 6. November 2021 http://www.schulferien.org
01
Nov

Allerheiligen

Den ganzen Tag http://www.schulferien.org
01
Nov

Allerheiligen

Den ganzen Tag
01
Nov

Herbstferien 2021 Mecklenburg-Vorpommern

Den ganzen Tag http://www.schulferien.org
01
Nov

Weltvegantag

Den ganzen Tag
02
Nov

Herbstferien 2021 Baden-Württemberg

Den ganzen Tag bis 6. November 2021 http://www.schulferien.org
02
Nov

Herbstferien 2021 Mecklenburg-Vorpommern

Den ganzen Tag http://www.schulferien.org
02
Nov

Allerseelen

Den ganzen Tag http://www.schulferien.org
02
Nov

Herbstferien 2021 Thüringen

Den ganzen Tag bis 6. November 2021 http://www.schulferien.org
02
Nov

Herbstferien 2021 Bayern

Den ganzen Tag bis 5. November 2021 http://www.schulferien.org
03
Nov

Weltmännertag

Den ganzen Tag
03
Nov

Herbstferien 2021 Bayern

Den ganzen Tag bis 5. November 2021 http://www.schulferien.org
03
Nov

Herbstferien 2021 Thüringen

Den ganzen Tag bis 6. November 2021 http://www.schulferien.org
03
Nov

Herbstferien 2021 Baden-Württemberg

Den ganzen Tag bis 6. November 2021 http://www.schulferien.org
04
Nov

Herbstferien 2021 Baden-Württemberg

Den ganzen Tag bis 6. November 2021 http://www.schulferien.org
04
Nov

Herbstferien 2021 Bayern

Den ganzen Tag bis 5. November 2021 http://www.schulferien.org
04
Nov

Herbstferien 2021 Thüringen

Den ganzen Tag bis 6. November 2021 http://www.schulferien.org
05
Nov

Herbstferien 2021 Baden-Württemberg

Den ganzen Tag bis 6. November 2021 http://www.schulferien.org
05
Nov

Herbstferien 2021 Bayern

Den ganzen Tag http://www.schulferien.org
05
Nov

Herbstferien 2021 Thüringen

Den ganzen Tag bis 6. November 2021 http://www.schulferien.org